BESKIDZKA SZKOŁA ZAWODOWA

tel. 33 874 45 36, e-mail: bncdn@poczta.fm
34-200 Sucha Beskidzka, ul. Kościelna 5 (budynek ZS im. W. Goetla, pokój 109)

Technik ochrony fizycznej

Technik ochrony fizycznej osób i mienia 541315

Kwalifikacje: Z.3. Ochrona osób i mienia

Okres kształcenia: 2 lata na podbudowie szkoły średniej

Zajęcia prowadzone są systemem zaocznym (sobota, niedziela) średnio co dwa tygodnie.

 

Technik ochrony fizycznej osób i mienia może organizować i kierować działalnością wewnętrznych służb ochrony, .realizuje zadania z zakresu ochrony osób i mienia oraz usług detektywistycznych. Absolwenci spełniają wymagania dotyczące wykształcenia niezbędnego do ubiegania się o licencję pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia.

Nauka na kierunku gwarantuje zdobycie niezbędnej wiedzy z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, handlowego i finansowego. Rozbudowany blok sportowy umożliwia efektywne podwyższenie sprawności fizycznej.

Perspektywy zawodowe: Technik ochrony fizycznej osób i mienia może być zatrudniony w agencjach ochrony, bankach, urzędach administracji publicznej i wszystkich instytucjach gdzie jest niezbędna ochrona. Ukończenie szkoły policealnej oraz uzyskanie tytułu technik ochrony fizycznej osób i mienia umożliwia uzyskanie licencji II-go stopnia Pracownika Ochrony Fizycznej Osób i Mienia (bez egzaminu państwowego!). Licencja ta pozwala na zgodne z prawem wykonywanie zawodu technik ochrony fizycznej osób i mienia, zajmowanie stanowisk kierowniczych w agencjach ochrony oraz na ubieganie się o wydanie koncesji na prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia.

Po ukończeniu szkoły jej absolwenci mogą ubiegać się o:

 - wydanie licencji pracownika ochrony fizycznej II stopnia. Wniosek o wydanie licencji składa się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Komendanta Wojewódzkiego Policji. Dokumentami potwierdzającymi uzyskanie specjalistycznych kwalifikacji w zakresie fizycznej ochrony osób i mienia, są dyplomy i świadectwa wydane między innymi przez szkoły niepubliczne posiadające uprawnienia szkół publicznych kształcące w zawodzie pracownika ochrony, według programów nauczania uwzględniających podstawę programową ustaloną odrębnymi przepisami (podstawa prawna & 2 Rozporządzenia MSWiA z dnia 07 sierpnia 1998r. Dz.U. nr 113, poz. 731)

- wydanie koncesji wymaganej do podjęcia działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia. Wniosek o wydanie koncesji składa się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Koncesję wydaje się na wniosek przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, jeżeli osoba ta posiada licencję drugiego stopnia ( podstawa prawna art. 17 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. Dz.U. nr 114,poz.740)

 

Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku.

  • nabor wrześniowy: czerwiec-sierpień
  • nabór styczniowy: styczeń-luty

Zajęcia dla naboru jesiennego rozpoczynają się we wrześniu, dla naboru zimowego w lutym.

Nie przeprowadzamy egzaminów wstępnych i innego postępowania kwalifikacyjnego.

O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez matury, wystarczy świadectwo ukończenia szkoły średniej.

 

Potrzebne dokumenty:

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał, odpis lub ksero poświadczone przez notariusza) - nie jest wymagana matura,
  • 2 zdjęcia
  • badania lekarskie (druk skierowania na badania dostepny w sekretariacie)
  • zaświadczenie o niekaralności (Krajowy Rejestr Karny przy Sądzie Okręgowym w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 - zaświadczenie wydawane jest od razu; Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej - po złożeniu wniosku zaświdczenie przychodzi pocztą na wskazany adres)

Na miejscu kandydat osobiście wypełnia kwestiionariusz osobowy do którego uzupełnienia niezbędny jest dowód osobsty

Opłata wpisowa wynosi 50 złotych.

Czesne płatne jest przez 11 miesiecy w roku do 10 dnia każdego miesiąca.

Osoby, które ukończyły w naszej placówce szkołę średnią zwolnione są z opłaty wpisowej oraz otrzymują miesięcznie 20% zniżkę przy płaceniu czesnego.


  Przedmiot Liczba godzin
1 Bezpieczeństwo i higiena pracy 20
2 Język angielski zawodowy 20
3 Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii 20
4 Wybrane zagadnienia ekonomii, organizacji i zarządzania 40
5 Podstawy prawne wykonywania zadań ochrony 60
6 Podstawy prawa finansowego 20
7 Podstawy prawa handlowego 20
8 Podstawy prawa pracy 20
9 Podstawy prawa administracyjnego 20
10 Podstawy prawa cywilnego 30
11 Podstawy prawa karnego i wykroczeń 50
12 Komputer w pracy zawodowej 20
13 Ochrona osób 50
14 Zabezpieczenie imprez masowych 50
15 Ochrona mienia i tchniczne środki zabezpieczeń 60
16 Konwojowanie 50
17 Wyszkolenie strzeleckie 40
18 Techniki interewncyjne i samoobrona 90
19 Podstawy przedsiębiorczości 20
20 Praktyka zawodowa 4 tygodnie