BESKIDZKA SZKOŁA ZAWODOWA

tel. 33 874 45 36, e-mail: bncdn@poczta.fm
34-200 Sucha Beskidzka, ul. Kościelna 5 (budynek ZS im. W. Goetla, pokój 109)

Higienistka stomatologiczna

Higienistka stomatologiczna 325102

Kwalifikacje: od 1 września 2019 r. MED.02. Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia

MS.13. Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu dentystycznego w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia pracy

 

Okres kształcenia: 2 lata na podbudowie szkoły średniej

 

Higienistka stomatologiczna to osoba, która pod nadzorem lekarza prowadzi działalność higieniczno-profilaktyczną. Do jej zadań i umiejętności należy między innymi określanie roli i zadań profilaktyki próchnicy zębów oraz profilaktyki periodontologicznej, ortodontycznej, stomatologicznej i onkologicznej; prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia w różnych środowiskach; prowadzenie działalności edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży w zakresie higieny stomatologicznej; czynne asystowanie w zabiegach ortodontycznych oraz wykonywanie zabiegów profilaktyczno - leczniczych na zlecenie i pod nadzorem lekarza dentysty.

Praca: Higienistka stomatologiczna może znaleźć pracę w gabinetach dentystycznych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prywatnych gabinetach stomatologicznych, poradniach i klinikach dentystycznych, gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w przedszkolach i szkołach.

Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku.

  • nabor wrześniowy: czerwiec-sierpień
  • nabór styczniowy: styczeń-luty

Zajęcia dla naboru jesiennego rozpoczynają się we wrześniu, dla naboru zimowego w lutym.

Nie przeprowadzamy egzaminów wstępnych i innego postępowania kwalifikacyjnego.

O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez matury, wystarczy świadectwo ukończenia szkoły średniej.

 

Potrzebne dokumenty:

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał, odpis lub ksero poświadczone przez notariusza) - nie jest wymagana matura,
  • 2 zdjęcia
  • badania lekarskie (druk skierowania na badania dostepny w sekretariacie)
  • badania do celów sanitarno-epidemiologicznych (druk skierowania na bezpłatne badania dostepny w sekretariacie)

Na miejscu kandydat osobiście wypełnia kwestiionariusz osobowy do którego uzupełnienia niezbędny jest dowód osobsty

Opłata wpisowa wynosi 50 złotych.

Czesne płatne jest przez 11 miesiecy w roku do 10 dnia każdego miesiąca.

Osoby, które ukończyły w naszej placówce szkołę średnią zwolnione są z opłaty wpisowej oraz otrzymują miesięcznie 20% zniżkę przy płaceniu czesnego.


  Przedmiot  
1 Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia  
2 Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia  
3 Stany zagrożenia zdrowia i życia   
4 Język migowy  
5 Język obcy w stomatologii  
6 Komunikacja personalna i społeczna  
7 Propedeutyka stomatologiczna  
8 Anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia  
9 Edukacja i promocja zdrowia w profilaktyce stomatologicznej  
10 Zasady i techniki pracy w gabinecie stomatologicznym  
11 Działalność profilaktyczno-lecznicza higienistki stomatologicznej  
12 Wychowanie fizyczne  
13 Podstawy przedsiębiorczości  
14 Praktyka zawodowa 4 tygodnie